Kompleksowa likwidacja wydziałów obróbki powierzchniowej metali

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowej likwidacji wydziałów obróbki powierzchniowej metali oraz odpadów powstających w tym procesie. Zajmujemy się też innymi działaniami w zakresie usuwania i unieczynniania odpadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Wstępne przygotowanie do tych działań wykonujemy na terenie zleceniodawcy. W czasie likwidacji tego typu obiektów, ważnym problemem jest zagadnienie unieszkodliwienia ciekłych odpadów niebezpiecznych o charakterze chromowym lub kwaśno-alkalicznym.

Szczególnej obróbki wymagają zwłaszcza odpady chromowe. Przeróbka tych właśnie odpadów, jak również odpadów zawierających sole cyjankaliczne, jest specyfiką naszej firmy. Odpady te poddajemy wstępnej obróbce fizykochemicznej, w wyniku której powstają odpady nie zawierające chromu sześciowartościowego ani jonów cyjanowych, co umożliwia ich bezpieczny transport do miejsc unieszkodliwienia lub unieszkodliwienie ich w istniejących obiektach oczyszczalni przygotowanych do unieszkodliwiania obciążonych ścieków przemysłowych pod naszym nadzorem technologicznym przez zarządcę instalacji.

Pierwszym etapem naszych działań jest formalne przejęcie obiektu do likwidacji w oparciu o podpisaną umowę stanowiącą zakres wykonywanych działań z uwzględnieniem docelowego rozwiązania problemu wytwarzanych odpadów, których wytwórcą w rozumieniu obecnych zapisów ustawy jest nasza firma. Tym samym, przejmujemy do unieszkodliwienia odpady zleceniodawcy.

Następnie, jest przeprowadzana (in situ, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury) wstępna segregację substancji chemicznych wymagających dalszej obróbki, w szczególności odpadów pozostałych w galwanizerni w postaci roztworów kwaśno – alkalicznych, cyjankalicznych i zawierających chrom sześciowartościowy, tak jak to szczegółowo opisano dalej.

Po wstępnym procesie rozpoznania roztworów technologicznych, ich przygotowaniu do unieszkodliwienia w porozumieniu z zarządcą obiektu podejmowana jest decyzja, uwzględniająca aktualny stan techniczny do neutralizacji ścieków pogalwanicznych o dalszym sposobie postępowania z odpadami. W sprzyjających warunkach pod nadzorem merytorycznym naszej firmy następuje typowa w technologii galwanotechnicznej neutralizacja na miejscu możliwych do unieszkodliwienia substancji zgodnie z technologią przyjętą w warunkach produkcyjnych dokonywana przez zarządcę instalacji. Nasza firma przejmuje odpowiedzialność za powstające w tym procesie odpady wtórne pochodzące z procesów chemicznej obróbki odpadów płynnych.

Po dokonaniu opróżnienia w wyniku neutralizacji, lub przepompowania do bezpiecznych pojemników transportowych odpadów płynnych, następuje demontaż urządzeń technologicznych oraz instalacji wyciągowej wentylacji mechanicznej. Zdemontowane urządzenia oraz ciągi wentylacji mechanicznej są poddawane obróbce fizykochemicznej, tak jak to szczegółowo opisano dalej.

Następnym etapem likwidacji jest segregacja i przygotowanie do przekazania firnie mającej stosowne decyzje na odbiór i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych, znajdujących się na terenie likwidowanego wydziału przeterminowanych odczynników chemicznych jak również osadów i odpadów poneutralizacyjnych, tak jak to szczegółowo opisano dalej.

Ostatnim etapem likwidacji jest ciśnieniowe mycie i odkażanie pomieszczeń wydziału oraz neutralizacja powstałych w tym procesie ścieków, tak jak to szczegółowo opisano dalej.

Skutkiem powyższych działań, powstają innego typu odpady (o obniżonej szkodliwości dla środowiska, tj. stabilny chemicznie i praktycznie nietoksyczny, niezawierający chromu sześciowartościowego ani cyjanków; metale ciężkie zaś będą w nim występować w postaci nierozpuszczalnych związków).

W/w prace wykonywane są tylko i wyłącznie na terenie zleceniodawcy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury: zbiorniki, wanny technologiczne, neutralizatory, częściowo siłami Zleceniodawcy. Przekazujemy bowiem know-how oraz sprawujemy nadzór techniczno-techologiczny nad unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych, myciu, demontażu i odkażaniu urządzeń technologicznych. Powstałe w omawianej działalności odpady, przekazujemy bezpośrednio z terenu Zleceniodawcy do odbiorców z którymi mam podpisane umowy. Transport zapewniają firmy odbierające odpady.

Obecnie posiadamy Decyzje wymagane prawem RP na ww działalność na terenie województwa Mazowieckiego, Łódzkiego i Podkarpadzkiego.